Selecteer een pagina

Klantenregeling

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van BERG Mediation

Artikel 1 – Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
b. Opdrachtnemer: Watermill Tax & Legal B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer
08125322.
c. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten welke tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle
(rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.
2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer, met terzijdestelling
van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of
stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaald persoon. Werknemers
en vennoten werkzaam ten behoeve van opdrachtnemer en eventuele praktijkvennootschappen van
waaruit werkzaamheden ten behoeve van opdrachtnemer worden verricht, kunnen niet door
opdrachtgever worden aangesproken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer
en de opdrachtgever, behoudens afwijkingen op deze voorwaarden, welke door beide partijen
uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand
Watermill Tax & Legal B.V. KvK: 08125322 W: www.watermill.nl
Groenewoudsedijk 40, 3528 BK UTRECHT T: +31 30 3074910 E: info@watermill.nl
Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht
1. De opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en te handelen zoals
van een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. De opdrachtnemer kan
evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
2. De opdrachtnemer garandeert en pretendeert geen juistheid of volledigheid in de door haar
afgegeven adviezen en/of documenten. Bovendien kan de opdrachtnemer wegens de gecompliceerde
aard van de opdracht van een opdracht afzien ofwel doorverwijzen naar een specialist.
3. Opdrachtnemer is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.
Opdrachtnemer is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren
mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor
eventuele fouten van deze derden is uitgesloten.
4. Opdrachtnemer voert de opdrachten uitsluitend uit voor opdrachtgever. Derden kunnen aan de
inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Artikel 6 – Geheimhouding
1. De opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot
geheimhouding tegenover derden.
2. De opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie welke aan hem door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop
wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een
tucht-, civiel, of strafrechtelijke procedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. De opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem
ingeschakelde derden.
Artikel 7 – Intellectuele eigendom
1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke
hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever,
voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen,
adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van de opdrachtnemer, een en ander in de
ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of
te exploiteren.
3. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen in artikel 7 van deze algemene voorwaarden
is bepaald, op welke manier ook, dan verbeurt zij een boete van € 500 voor elke gemaakte overtreding.
Artikel 8 – Honorarium
1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2. Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van
ingeschakelde derden, kan per maand in rekening worden gebracht, tenzij opdrachtgever en
opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan
opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
Watermill Tax & Legal B.V. KvK: 08125322 W: www.watermill.nl
Groenewoudsedijk 40, 3528 BK UTRECHT T: +31 30 3074910 E: info@watermill.nl
Artikel 9 – Betaling
1. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij
gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Betaling dient te geschieden in
Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te
wijzen bankrekening.
2. In geval van verzuim is de opdrachtgever over het factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente
verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot
de datum van betaling. Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de
overeenkomst onmiddellijk op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever alsnog aan haar
verplichtingen op de overeengekomen wijze voldoet en is al hetgeen de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.
3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van de
opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de opdrachtnemer gerechtigd van de opdrachtgever te
verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de opdrachtnemer te bepalen
vorm, onverminderd zijn overige rechten. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen,
is de opdrachtnemer gerechtigd tot de onder 9.2. genoemde opschorting en/of onmiddellijke opeising.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden
ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling
van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
Artikel 10 – Klachtenregeling
Op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan advocaten en/of belastingadviseurs/fiscalisten
van opdrachtnemer is de klachtenregeling van opdrachtnemer van toepassing. Deze is te vinden op
www.watermill.nl/klachtenregeling.
Artikel 11 – Opzegging
De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en
gemotiveerd opzeggen. Alsdan behoudt de opdrachtnemer zijn recht op honorarium voor reeds verrichte
werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij
opzegging door de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer eveneens recht op vergoeding van de door
hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit deze opzegging.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de
uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de
zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.
Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
 bij de opdrachtgever of derden ontstane schade welke het gevolg is van de verstrekking van onjuiste
of onvolledige gegevens of informatie door of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer of
welke anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever;
 bij de opdrachtgever of derden ontstane indirecte schade of gevolgschade;
 bij de opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor de opdrachtgever zich heeft verzekerd.
Watermill Tax & Legal B.V. KvK: 08125322 W: www.watermill.nl
Groenewoudsedijk 40, 3528 BK UTRECHT T: +31 30 3074910 E: info@watermill.nl
2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht
alsmede voor een onrechtmatige daad is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de voornoemde verzekering mocht
plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de totale schade beperkt tot maximaal
het declaratiebedrag dat opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht over de laatste
zes maanden voorafgaande aan de schriftelijke aansprakelijkstelling door of vanwege de opdrachtgever.
3. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de
opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij de opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan
het recht op schadevergoeding is vervallen.
4. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle
aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij
de organisatie van de opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de
werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.
5. De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van
de opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de
opdrachtnemer.
6. Werknemers en vennoten werkzaam ten behoeve van opdrachtnemer en eventuele (bestuurders van)
praktijkvennootschappen van waaruit bepaalde werkzaamheden ten behoeve van opdrachtnemer
worden verricht, kunnen niet door opdrachtgever worden aangesproken. Deze (rechts)personen kunnen
zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
Artikel 13 – Persoonsgegevens
Opdrachtnemer is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar
privacyverklaring. Deze verklaring is te vinden op https://watermill.nl/privacy.
Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.

Bekijk de algemene informatie in pdf-formaat.

“Als betrokkenen van elkaar zien dat de ander er uit wil komen, neemt de eigen bereidheid ook toe.”

Contact

Contact Gegevens

De La Reijstraat 7
6814 AD Arnhem

026 35 44 320
026 35 44 321

info@bergmediation.nu